กลุ่มพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

SHA นวัตกรรมของการพัฒนาคุณภาพ

HA มาตราฐาน โรงพยาบาลไทยสู่สากล

แบบฟอร์ม HRD

แบบฟอร์ม HRD

ตัวอย่างHRD_IDP

 

Saturday the 8th.