เบอร์โทรภายในโรงพยาบาล

Category: เกี่ยวกับโรงพยาบาล
Created on Saturday, 27 April 2013 Written by Administrator

โทรจากภายนอก 032-719400 ระบบอัตโนมัติ 20 คู่สาย ตามด้วยเลขภายใน

ตึกอำนวยการเก่าและหน่วยงานสนับสนุน

 • ชั้น 1
 • 146 ห้องฉุกเฉิน
 • 174 ห้องฉุกเฉิน(หัวหน้า)
 • 191 แจ้งเหตุฉุกเฉิน
 • 164 สังเกตุอาการผู้ป่วย ER
 • 149 ศูนย์เปลนอกเวลาหน้า(ER)
 • 136 ค้นประวัติ/เช็คสิทธิ
 • 147 ซักประวัตินอกเวลา/คลินิกพิเศษ
 • 148 ห้องฝังเข็ม
 • 150 ห้องตรวจนอกเวลา 1
 • 151 ห้องตรวจนอกเวลา 2
 • 152 ห้องตรวจนอกเวลา 3
 • 153 ห้องตรวจนอกเวลา 4
 • 156 ห้องตรวจโรคกระดูก
 • 134 ห้องบัตรในเวลา
 • 135 ห้องบัตรนอกเวลา
 • 120 ยานพาหนะ
 • 0,113 ปชส.(ศูนย์โทรศัพท์)
 • 158,181 จิตเวช
 • 186 ห้องพักแพทย์เวร ER
 • ชั้น 2
 • 133 สวัสดิการออมทรัพย์
 • 125,126,117 ศูนย์ประกันสุขภาพ
 • 104 ห้องสรุปประวัติผู้ป่วย
 • สนับสนุนอื่น
 • 124 รปภ.ป้อมหน้า รพ.
 • 121 บ่อบำบัดน้ำเสีย
 • 122 ซักฟอก
 • 123 ห้องพักศพ
 • 114,131 โรงครัว
 • 170 ห้องสเตอรไลด์
 • 218จ่ายกลาง,172 หัวหน้าจ่ายกลาง
 • 109 เภสัชฯจัดซื้อ(คุณรวยริน)
 • 128,129 คลังยา
 • 130 สต๊อคยา
 • 162 ห้องเตรียมยา
 • 657 โรงผลิตน้ำดื่ม
 • 144 ร้านค้าสวัสดิการ

ตึก 45 ปี

 • ชั้น 1
 • 165,307 เอ็กซเรย์
 • 157 คลินิกARV
 • 308 สำนักงานARV
 • 166 ห้องพักเวรเอ็กซเรย์
 • 460 ห้องจ่ายยาผู้ป่วยใน
 • 127 ห้องชำระเงินผู้ป่วยใน
 • 456 ห้องเวรคอมพิวเตอร์นอกเวลา
 • ชั้น 2
 • 183,185 ห้องผ่าตัด
 • 184 หัวหน้าห้องผ่าตัด
 • 186 วิสัญญี
 • ชั้น 3
 • 217 ห้องฝากครรภ์
 • 107 ห้องวางแผนครอบครัว
 • 214 หัวหน้าห้องคลอด
 • 215,216 ห้องคลอด
 • ชั้น 4
 • 176 สำนักงานไข้เลือดออก
 • 143 ห้องประชุมนราทร
 • ชั้น 5
 • 137 งานฝึกอบรม
 • 138 ฝ่ายแผนงาน
 • 139 ห้องคอมพิวเตอร์
 • 140 ศูนย์คุณภาพบริการ
 • 179 ห้องเวชนิทัศน์

ตึกกุมารเวชกรรม

 • 192,193 ตึกเด็กล่าง
 • 194 ห้องพิเศษ1
 • 195 ห้องพิเศษ2
 • 196 ห้องพิเศษ3
 • 201,202 ตึกเด็กบน

ตึกสงฆ์อาพาธ

 • 199,200 ตึกสงฆ์บน

ตึกกระดูก

 • ชั้น 1
 • 210,211 ตึกกระดูกชาย
 • ชั้น 2
 • 212,213 ตึกกระดูกหญิง
 • ชั้น 3
 • 297 ตึกพิเศษกระดูก
 • 298 ห้องพิเศษ 1
 • 299 ห้องพิเศษ 2
 • 300 ห้องพิเศษ 3
 • 301 ห้องพิเศษ 4
 • 302 ห้องพิเศษ 5
 • 303 ห้องพิเศษ 6
 • 304 ห้องพิเศษ 7
 • 305 ห้องพิเศษ 8

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 9 ชั้น

 • ชั้นใต้ดิน งานช่าง
 • 418 เวรช่าง
 • 419 ช่างเชื่อม
 • 420 ช่างไม้
 • 421 เก็บของ
 • 422 เก็บของ
 • 423 คลังพัสดุ
 • 424 คลังเวชภัณฑ์มิใช่ยา
 • 425 สต็อกช่าง
 • 426 ช่างประปา/ปูน
 • 427 หัวหน้าช่าง
 • 428 ห้องไฟฟ้า
 • สำรอง429
 • ชั้นดาดฟ้า
 • 671 ห้องฟิตเน็ต
 • 675 ห้องชมรมคาราโอเกะ
 • ชั้น 1 ผู้ป่วยนอก
 • 430 เช็คสิทธิในเวลา
 • 431,432 จุดซักประวัติ
 • 433 ห้องตรวจ1
 • 434 ห้องตรวจ2
 • 435 ห้องตรวจ3
 • 436 ห้องตรวจ4
 • 437 ห้องตรวจ5
 • 438 ห้องตรวจ6
 • 439 ห้องตรวจ7
 • 440 ห้องฉีดยา
 • 445 ห้องพักพยาบาล
 • 446 ห้องพักพยาบาลตา
 • 447 เลเซอร์ตา
 • 448,449 ตรวจตา
 • 454 คลินิกไตเทียม
 • 457 Lab OPD
 • 458 หัวหน้าเภสัชกรรม
 • 160 ห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอก
 • 461 ห้องชำระเงินผู้ป่วยนอก
 • 460 ห้องจ่ายยาผู้ป่วยใน
 • 127 ห้องชำระเงินผู้ป่วยใน
 • 462 ประชาสัมพันธ์/รปภ.9 ชั้น
 • 132 ศูนย์เปล
 • 134 ห้องบัตร
 • ชั้น 2 ICU/ห้องฟัน
 • 465 ติดต่อทำฟัน
 • 466 ทำฟัน 2
 • 467 ทำฟัน 3
 • 468 ทำฟัน 4
 • 469 ทำฟัน 5
 • 470 ทำฟัน 6
 • 471 ทำฟัน 7
 • 472 ทำฟัน 8
 • 473 LAB ฟัน
 • 474 ห้องพักเจ้าหน้าที่
 • 475 เอกซเรย์ฟัน
 • 476 ล้างเครื่องมือ
 • 477 ห้องประชุม
 • 478 ห้องทำงานทันตกรรม
 • 479,480 นักสังคมสงเคราะห์
 • 482 หัวหน้า ICU
 • 483 ห้อง ICU
 • 484 ศูนย์เครื่องมือแพทย์
 • 487,490 องค์กรแพทย์
 • ชั้น 3 Lab/กายภาพ
 • 495 ห้องเจาะเลือด
 • 496-8 ห้อง LAB
 • 500 ธนาคารเลือด
 • 501 ห้องจุลชีววิทยา
 • 502 ห้องเซลล์วิทยา
 • 505 ห้องภูมิคุ้มกัน
 • 506 ห้องหัวหน้า
 • 507 ห้องพักเวรชาย
 • 508 ห้องพักเวรหญิง
 • 509 ห้องตรวจโรคหัวใจ
 • 510,511 ห้องไตเทียม
 • 512 ห้องพักเวรไตเทียม
 • 494 ห้องหัวหน้าแผนไทย
 • 514 นวดแผนไทย
 • 517,518 ห้องกายภาพบำบัด
 • ชั้น 4 หลังคลอด
 • 520 ห้องปรึกษา
 • 523 ตึกหลังคลอด
 • 525 ห้องแพทย์
 • 526 ห้องประชุมนารีรักษ์
 • 527 ห้องพยาบาล(หัวหน้า)
 • 528 หัตถการแพทย์
 • 529 เคาน์เตอร์
 • 530 กลุ่มงานเรียนรู้เวชกรรมฟื้นฟู
 • 532 ห้องพิเศษ1
 • 533 ห้องพิเศษ2
 • 534 ห้องพิเศษ3
 • 535 พิเศษ วีไอพี1
 • 536 พิเศษ วีไอพี2
 • 537 พิเศษ วีไอพี3
 • 538 ศูนย์รักษ์เคหะ
 • ชั้น 5 ศัลยกรรม ช/ญ
 • 541,542 เคาน์เตอร์ผป.ญ
 • 543 เคาน์เตอร์ผป.ช
 • 545 หัวหน้าตึกศัลยกรรม
 • 546 ห้องประชุมร่มฉัตร
 • 547ห้องพยาบาล(หัวหน้า)
 • 548 ห้องหัตถการแพทย์
 • 549 ห้องพักแพทย์
 • 551 ห้องพิเศษ1
 • 552 ห้องพิเศษ2
 • 553 ห้องพิเศษ3
 • 554 ห้องพิเศษ วีไอพี1
 • 555 ห้องพิเศษ วีไอพี2
 • 556 ห้องพิเศษ วีไอพี3
 • 557 ห้องเตรียมยาคีโมฯ
 • ชั้น 6 อายุรกรรมหญิง
 • 560 ห้องติดต่อ
 • 561-3 ตึกอายุรกรรมหญิง
 • 564 ห้องรักษา
 • 565 ห้องแพทย์
 • 566 ห้องประชุมร่มแก้ว
 • 567 ห้องหัวหน้าพยาบาล
 • 569 ห้องพักแพทย์
 • 571 ห้องพิเศษ1
 • 572 ห้องพิเศษ2
 • 573 ห้องพิเศษ3
 • 574 ห้องพิเศษ วีไอพี1
 • 575 ห้องพิเศษ วีไอพี2
 • 576 ห้องพิเศษ วีไอพี3
 • ชั้น 7 อายุรกรรมชาย
 • 581,582 ตึกอายุรกรรมชาย
 • 586 ห้องประชุมร่มเกล้า
 • ชั้น 8 วสค./สุขศึกษา
 • 601 หัวหน้าเวชกรรมสังคม
 • 602-4 ฝ่ายเวชกรรมสังคม
 • 605 อาชีวเวชกรรม
 • 606-8 กลุ่มงานพยาบาล
 • 609-611 ห้องสุขศึกษา
 • 612,613,622 ห้องสมุด
 • 623,624 ห้องประชุมพงษธา
 • ชั้น 9 ฝ่ายบริหาร
 • 631 ติดต่อผู้อำนวยการ
 • 634 ห้องรองบริหารฝ่ายการแพทย์
 • 635 ห้องรองบริหารฝ่ายการธุรการ
 • 636,634 ห้องพัสดุ
 • 637 ฝ่ายการเงิน
 • 638 หัวหน้าการเงิน
 • 639 หัวหน้าพยาบาล
 • 641 ฝ่ายธุรการ
 • 643 งานสารบรรณ
 • 644 ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
 • 652 ห้องประชุมสารวจี
Saturday the 8th.