Articles

ประกาศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่องแนวทางการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work from Home) แลพหรือการปฏิบัติงานเหลื่อมเวลา อันเนื่องจากการแพร่ระบาด (ระลอกใหม่) ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 2

Category: ข่าวสาร&กิจกรรม
Created on Wednesday, 14 April 2021 Written by ศูนย์คอมพิวเตอร์

ประกาศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่องแนวทางการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work from Home) แลพหรือการปฏิบัติงานเหลื่อมเวลา อันเนื่องจากการแพร่ระบาด (ระลอกใหม่) ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 2

>>รายละเอียด<<

 

Saturday the 8th.