Articles

คุณวิบูลย์ คูหิรัญ อดีตผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประธานมูลนิธิโรงพยาบาลโพธาราม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลโพธาราม โดยมีวาระติดตามการสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลโพธาราม และการจัดงานกลอฟการกุศล ในวันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม 2564

Category: ข่าวสาร&กิจกรรม
Created on Monday, 29 March 2021 Written by ศูนย์คอมพิวเตอร์
คุณวิบูลย์ คูหิรัญ อดีตผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประธานมูลนิธิโรงพยาบาลโพธาราม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลโพธาราม
โดยมีวาระติดตามการสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลโพธาราม และการจัดงานกลอฟการกุศล ในวันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม 2564
Saturday the 8th.