แจ้งขยายระยะเวลาตามมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ของธนาคารที่มีสถานะการชำระหนี้ปกติจนถึงที่มีหนี้ค้างชำระไม่เกิน 3 เดือนในช่วงสถานการณ์การระบาดของ เชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19)

Category: งานการเงิน
Created on Tuesday, 09 June 2020 Written by Administrator

ประกาศโรงพยาบาลโพธาราม

เรื่อง แจ้งขยายระยะเวลาตามมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ของธนาคารที่มีสถานะการชำระหนี้ปกติจนถึงที่มีหนี้ค้างชำระไม่เกิน 3 เดือน

ในช่วงสถานการณ์การระบาดของ เชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19)

ดาวน์โหลดเอกสาร

Monday the 21st.