ประวัติโรงพยาบาล

Category: เกี่ยวกับโรงพยาบาล
Created on Saturday, 27 April 2013 Written by Administrator

 

ที่ตั้ง              29 ถนนขนานทางรถไฟ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี  70120

เนื้อที่            มีพื้นที่ทั้งหมด 13 ไร่เศษ

ระยะทางจากตัวจังหวัด   25 กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพมหานคร 80 กิโลเมตร

ประวัติโดยย่อ


          โรงพยาบาลโพธาราม เป็นโรงพยาบาลที่ก่อสร้างเป็นโรงพยาบาลอำเภอเป็นแห่งแรกของประเทศไทย ซึ่งแต่เดิมจะจัดสร้างโรงพยาบาลเฉพาะในเขตอำเภอที่เป็นที่ตั้งของจังหวัดโดยคณะกรรมการอำเภอและพ่อค้าประชาชนในอำเภอโพธารามและอำเภอใกล้เคียงได้มีเจตจำนงที่จะช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยให้มีสถานพยาบาลไว้ในชุมชนเพื่อบริการผู้ป่วยได้ทันท่วงที จึงได้ดำริหาทุนในการก่อสร้างโดยดำเนินการรับบริจาคและขอความช่วยเหลือจากรัฐบาล

         ในปี พ.. 2493  รัฐบาลได้ให้งบประมาณ 120,000 บาท ในการก่อสร้างตึกอำนวยการสมทบกับงบจากคณะกรรมการอำเภอและประชาชนร่วมบริจาคจนแล้วเสร็จ เปิดให้บริการครั้งแรกเมื่อ วันที่  4 พฤษภาคม พ.. 2495 โดยมีนายแพทย์ไชยศรี คชสุต เป็นผู้อำนวยการท่านแรก ขณะนั้นเปิดให้บริการเป็นโรงพยาบาล 50 เตียง ต่อมามีผู้มารับบริการเพิ่มขึ้น จึงได้ของบประมาณในการขยายอาคารก่อสร้าง เพื่อให้เป็นโรงพยาบาลที่มีขีดความสามารถในการรักษาสูงขึ้น ปัจจุบันเป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาด 340 เตียง

ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันโรงพยาบาลโพธารามมีผู้อำนวยการจำนวนทั้งสิ้น 16 ท่านดังนี้

 

 

พ.ศ.2495-2517 พ.ศ.2517-2526 พ.ศ.2526-2533 พ.ศ.2533-2535
นายแพทย์ชัยศรี คชสุต นายแพทย์ทศพร หุตะโชค นายแพทย์พิพัฒน์ ศิริเกษม นายแพทย์ชลิต ชัยประสาธน์
พ.ศ2535-2538 พ.ศ.2538-2539 พ.ศ.2539-2540 พ.ศ.2540-2549
นายแพทย์ประดิษฐ์ วงษ์คณารัตนกุล นายแพทย์คุ้ง กิติวัฒน์ นายแพทย์สุวิทย์ พัฒโนภาษ นายแพทย์สุเพียว อึ้งวิจารณ์ปัญญา
พ.ศ.2549-2551 พ.ศ.2551-2551 พ.ศ.2551-2554 พ.ศ.2554-2556
นายแพทย์สมชาย เทพเจริญนิรันดร์ นายแพทย์บุญสืบ ลีนิวา นายแพทย์วันชัย ล้อกาญจนรัตน์ นายแพทย์สุภัค ปิติภากร
   
พ.ศ.2556-2559 พ.ศ.2559-2560   พ.ศ.2560-2563   พ.ศ.2563-ปัจจุบัน 
นายแพทย์สมบูรณ์ นันทานิช นายแพทย์ชุมพล เดชะอำไพ นายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม
นายแพทย์สุเทพ จันทรเมธีกุล
Saturday the 8th.