ประกาศโรงพยาบาลโพธาราม

เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)

ตำแหน่งพนังงานประจำห้องยา สังกัดโรงพยาบาลโพธาราม