ประกาศโรงพยาบาลโพธาราม

เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) สังกัดโรงพยาบาลโพธาราม

ตำแหน่งดังต่อไปนี้

๑.นักกายภาพบำบัด จำนวน ๑ อัตรา

๒.นักเทคนิคการแพทย์ จำนวน ๔ อัตรา

๓.นายช่างเทคนิค จำนวน ๑ อัตรา

๔.พนักงานบริการ(กลุ่มงานการพยาบาลชุมชน) จำนวน ๑ อัตรา

๕.พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค จำนวน ๑ อัตรา

๖.พนักงานประจำห้องทดลอง จำนวน ๑ อัตรา

๗.พนักงานประจำห้องยา จำนวน ๑ อัตรา

๘.พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน ๓ อัตรา

/view?usp=sharing