ประกาศ โรงพยาบาลโพธาราม

เรื่อง เลื่อนการจัดสอบลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)

ตำแหน่งพนักงานบริการ (งานแพทย์ผสมผสาน) สังกัดโรงพยาบาลโพธาราม