ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล ฯ

เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษของโรงพยาบาลโพธาราม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี