ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล เรื่องกำหนดวันและสถานที่ เพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่ง ระดับชำนาญการพิเศษ

สังกัดโรงพยาบาลโพธาราม