บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคล

เข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายเดือน) สังกัดโรงพยาบาลโพธาราม