ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดโรงพยาบาลโพธาราม