ประกาศโรงพยาบาลโพธาราม

รับโอน/รับย้ายข้าราชการ

ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน