ประกาศโรงพยาบาลโพธาราม

เรื่องผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษของโรงพยาบาลโพธาราม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี