ประกาศจังหวัดราชบุรี

เรื่อง ประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร

ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)