ประกาศจังหวัดราชบุรี

เรื่อง ประกวดราคาจ้างบริการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ จำนวน 158 รายการ

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)