ประกาศจังหวัดราชบุรี

เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ เป็นเวลา ๑ ปี

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)