ประกาศจังหวัดราชบุรี

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

การจัดซื้อวัสดุบริโภค จำนวน ๑๐ ประเภท (๑๔๖ รายการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การฉีดวัคซีน