ร่าง ประกาศจังหวัดราชบุรี

เรื่อง ประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวน 200,000 ลูกบาศก์เมตร

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2