ประกาศจังหวัดราชบุรี

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ