โรงพยาบาลโพธารามได้จัดอบรม “โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการและให้ความรู้เกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561” ในวันที่ 7 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม สารวจี ให้กับเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลและ คปสอ.โพธาราม มีศึกษารายละเอียดและเรียนรู้แนวทางการจัดทำแบบประเมินตามแบบสำรวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based Integrity and Trancparency Assesment : EBIT) ประจำปีงบประมาณ 2561

      คุณนุชนารถ คงขำ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร เป็นผู้กล่าวเปิดโครงการ โดยวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ คือ คุณสมชาย รำจวน นิติกรชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม และ คุณสรวิศฐ์ โพธิ์รักษา นิติกรชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม

JSN Medis template designed by JoomlaShine.com