ขั้นตอนที่ 1
ตรวจสอบข้อมูล
ขั้นตอนที่ 2
ลงทะเบียน
ขั้นตอนที่ 3
บันทึกข้อมูล
ขั้นตอนที่ 4
อ่านคำแนะนำ

ตรวจสอบเลขบัตรประจำตัวประชาชน