ผังโครงสร้างบริหาร56

ผังโครงสร้างองค์กร

 

ผังโครงสร้างการบริหารโรงพยาบาลโพธาราม

 

Tuesday the 31st.