งานประชุมวิชาการ/อบรม

Display # 
Title Published Date Author Hits
แบบสรุปประเด็นประชุม 19 August 2020 Written by งานอบรม 43
แบบสรุปประเด็นประชุมการประชุม 24 July 2020 Written by งานอบรม 54
แผนพัฒนาสมรรถนะรายบุคคล (Individual Plan) ปีงบประมาณ 2564 25 June 2020 Written by งานประชุมวิชาการ/อบรม 78
ใบสมัครส่งบทความ/ผลงาวิชาการลงตีพิมพ์ วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๕ จังหวัดราชบุรี 10 October 2019 Written by งานอบรม 154
สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 01 October 2019 Written by งานอบรม 513
อบรมหลักสูตร " บุคลิกภาพในงานราชการ ศิลปะการวางตนของคนทำงาน และการจัดพิธีการ " 31 July 2019 Written by งานอบรม 196
รายงานสรุปผลการไปประชุม / อบรม / สัมมนา 11 July 2019 Written by งานอบรม 174
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (์National Health R2R Forum) ประจำปี ๒๕๖๒ 04 June 2019 Written by Administrator 271
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชา การบริการพัฒนา (หลักสูตรนานาชาติ) คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันนัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 17 July 2017 Written by ฝ่ายพรส 480
การประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๑ 14 July 2017 Written by ฝ่ายพรส 443
Wednesday the 28th.