ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระศพสมเด็จพระญาณสังวร

Category: ฝ่ายบริหารทั่วไป
Created on Thursday, 05 March 2015 Written by ฝ่ายบริหารทั่วไป

 

เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการประชุมคณะกรรมการอำนรวยการจัดงานพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ครั้งที่ นร ๑/๒๕๕๘

ดาวน์โหลด เอกสาร ที่นี่

Tuesday the 31st.