ซักซ้อมความเข้าใจ

Category: ฝ่ายบริหารทั่วไป
Created on Tuesday, 24 February 2015 Written by ฝ่ายบริหารทั่วไป

 

เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ

ที่ สธ ๐๒๒๘.๐๗/ว.๑๓๘

อ้างถึง หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารสุข ที่ สธ ๐๒๒๘.๐๗/๑๔ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘


 

คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด

 

Tuesday the 31st.