Articles

15-10-2563

Category: ข่าวสาร&กิจกรรม
Created on Saturday, 17 October 2020 Written by Administrator

โรงพยาบาลโพธาราม ยินดีต้อนรับ คณะอนุกรรมการการตรวจเยี่ยมประเมินการฝึกปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะแพทย์ ติดตามการแก้ไขปัญหาต่างๆ จากรายงานผลการตรวจเยี่ยมฯ ปีที่ผ่านมา ตลอดจนให้ feedback แก่โรงพยาบาลและรับข้อเสนอแนะจากโรงพยาบาล และยังร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการสอนการจัดฝึกประสบการณ์ ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะ สรุปผลการตรวจเยี่ยมฯ และการให้ข้อมูลย้อนกลับ วันที่ 15 ตุลาคม 2563 ณ โรงพยาบาลโพธาราม

Wednesday the 28th.