Articles

มูลนิธิโรงพยาบาลโพธาราม บริจาคเครื่องมือทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลโพธาราม

Category: ข่าวสาร&กิจกรรม
Created on Wednesday, 19 February 2020 Written by ศูนย์คอมพิวเตอร์

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 มูลนิธิโรงพยาบาลโพธาราม บริจาคเครื่องมือทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลโพธาราม 1. เครื่องกระตุกไฟฟ้าชนิดไบเฟสิค แบบจอสีพร้อมภาควัดคาร์บอนไดออกไซด์และออกซิเจน เงินจำนวน 480,000 บาท 2.จัดซื้อชุดอภิบาลเด็กแรกเกิด พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด เงินจำนวน 1,100,000 บาท 3.เครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง พร้อมชุดพ่นยาแบบไมโครปั๊ม เงินจำนวน 311,000 บาท,พล.อ.ธนดล สุรารักษ์และคุณสุวรรณี สุรารักษ์ ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิโรงพยาบาลโพธาราม สนับสนุนจัดซื้อเครืองกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดไบเฟสิค แบบจอสี
พร้อมภาควัดคาร์บอนไดออกไซด์และออกซิเจน 1 เครื่อง เงินจำนวน 480,000 บาท สนับสนุนจัดซื้อผ้าม่านฆ่าเชื้อ เงินจำนวน 42,000 บาท ในการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562 ห้องประชุมสารวจี ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โดยท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธาราม นายแพทย์เกรียงศกดิ์ คำอิ่ม เป็นผู้กล่าวเปิดการประชุม ทางโรงพยาบาลขอขอบพระคุณมูลนิธิโรงพยาบาลโพธาราม มา ณ ที่นี้ด้วย

Thursday the 26th.