Articles

ตรวจเยี่ยมและประเมินสถานฝึกปฏิบัติงาน เพิ่มพูนทักษะแพทย์

Category: ข่าวสาร&กิจกรรม
Created on Monday, 18 November 2019 Written by ศูนย์คอมพิวเตอร์

คณะตรวจเยี่ยมและประเมินสถานฝึกปฏิบัติงาน เพิ่มพูนทักษะแพทย์ ณ โรงพยาบาลโพธาราม 

Tuesday the 22nd.