อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการหมวดที่่ ๖ ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต และหมวดที่ ๗ ค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา

Category: เวชระเบียน
Created on Wednesday, 25 October 2017 Written by ฝ่ายเวชระเบียน

 

 

งานเวชระเบียน

อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล

ในสถานพยาบาลของทางราชการหมวดที่่ ๖ ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต

และหมวดที่ ๗ ค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา

ดาวน์โหลดเอกสาร >>

Thursday the 26th.