ประกาศโรงพยาบาลโพธาราม

เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) 

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ สังกัดโรงพยาบาลโพธาราม