ประกาศคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป

รายซื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ มิสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ 

ในตำแหน่งนักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลโพธารามจังหวัดราชบุรี