ประกาศโรงพยาบาลโพธาราม

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบํารุง (รายเดือน)

๑.พนักงานประจําห้องยา จํานวน ๓ อัตรา

๒.พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค จํานวน ๒ อัตรา

๓.พนักงานประกอบอาหาร จํานวน ๒ อัตรา

สังกัดโรงพยาบาลโพธาราม