ประกาศโรงพยาบาล

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบํารุง (รายวัน)

๑.พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (กลุ่มการพยาบาล) จํานวน ๑๒ อัตรา

๒.พนักงานประจําตึก (กลุ่มการพยาบาล) จํานวน ๒ อัตรา

สังกัดโรงพยาบาลโพธาราม

/view?usp=sharing