ประกาศโรงพยาบาลโพธาราม

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบํารุง (รายเดือน)

ตําแหน่งพนักงานผ่าและรักษาศพ

สังกัดโรงพยาบาลโพธาราม