ประกาศโรงพยาบาลโพธาราม

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบํารุง (รายวัน-)

ตำแหน่งวิชาการพัสดุ

สังกัดโรงพยาบาลโพธาราม