ประกาศโรงพยาบาลโพธาราม

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)

ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์

สังกัดโรงพยาบาลโพธาราม