ประกาศโรงพยาบาลโพธาราม 

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ สังกัดโรงพยาบาลโพธารามจังหวัดราชบุรี