ประกาศคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราขการทั่วไป

เรื่อง รายขื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ มีสิทธเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒

ในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลโพธาราม