ประกาศคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราขการทั่วไป

เรื่อง รายขื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑

ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ สังกัดโรงพยาบาลโพธารามจังหวัดราชบุรี