ประกาศโรงพยาบาลโพธาราม

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)

ตำแหน่งพนักงานบริการ (งานแพทย์ผสมผสาน) สังกัดโรงพยาบาลโพธาราม