ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่1 มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2

ในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลโพธาราม