29 ถนนขนานทางรถไฟ  โรงพยาบาลโพธาราม ตำบลโพธาราม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120