ประกาศจังหวัดราชบุรี

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

การเช่าเครื่องตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ Covid-19 พร้อมนํ้ายาตรวจ จํานวน 10,752 Test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://drive.google.com/file/d/12NadhP1kVmB8UtQv_nkeFG0XCt1-kPfM/view?usp=sharing