ร่าง ประกาศจังหวัดราชบุรี

เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์แบบถ่ายภาพต่อเนื่องได้ไม่น้อยกว่า ๖๔ ภาพต่อรอบการสแกน เป็นเวลา ๑ ปี

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://drive.google.com/file/d/12NadhP1kVmB8UtQv_nkeFG0XCt1-kPfM/view?usp=sharing