ประกาศจังหวัดราชบุรี

เรื่อง จำหน่ายพัสดุ

ของโรงพยาบาลโพธาราม