ร่าง ประกาศจังหวัดราชบุรี

เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค จำนวน ๑๐ ประเภท (๑๔๖ รายการ)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)