ร่าง ประกาศจังหวัดราชบุรี

เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 10 ประเภท (146 รายการ)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)