ขอข้อมูลเรื่องบริจาคทุกกองทุนที่มีด้วยครับ

 1. ชื่อกองทุน 
  • ประวัติความเป็นมา
  • วัตถุประสงค์เพื่อ
  • คณะกรรมการกองทุนนี้ รูป ชื่อ
  • ช่องทางบริจาคของแต่ละกองทุน ติดต่อใคร เบอร์โทร หน่วยงาน ในเวลาติดต่อใคร นอกเวลาติดต่อใคร ชื่อคนหลัก , ชื่อคนรอง ( กรณีคนหลักไม่อยู่ )
   • บริจาคด้วยตัวเองที่หน่วยงานไหน ช่วงเวลาติดต่อ เบอร์โทร ชื่อผู้ที่ต้องติดต่อมีใคร ชื่อคนหลัก , ชื่อคนรอง ( กรณีคนหลักไม่อยู่ )
   • โอนผ่านธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี หมายเลข บ/ช ส่งหลักฐานการโอนมาที่ @Line
   • บริจาคทางเช็ค เช็คขีดคร่อม A/C PAYEE ONLY สั่งจ่ายในนาม เงินบริจาคโรงพยาบาลโพธาราม  <--ข้อมูลตัวอย่าง
  • สิทธิประโยชน์ผู้บริจาค เช่น การลดหย่อนภาษีพร้อมรายละเอียด, สิทธิยกเว้นอื่นพร้อมรายละเอียด, การจารึกชื่อพร้อมรายละเอียด, รับบัตร VIP พร้อมรายละเอียด
 2. งานการเงิน
  • บริจาคด้วยตนเอง สถานที่ ช่วงเวลา เบอร์โทร ติดต่อใคร ชื่อคนหลัก , ชื่อคนรอง ( กรณีคนหลักไม่อยู่ )
  • โอนผ่านธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี เลข บ/ช ส่งหลักฐานการโอนมาที่ @Line
  • บริจาคทางเช็ค สั่งจ่ายในนาม เงินบริจาคโรงพยาบาล เช็คขีดคร่อม A/C PAYEE ONLY <--ข้อมูลตัวอย่าง
 3. ติดต่อเกี่ยวกับการบริจาคอื่น
  • หน่วยกิจกรรมบริหาร โรงพยาบาลโพธาราม วัน ช่วงเวลา เบอรโทร นอกเวลา ในเวลา ติดต่อใคร ชื่อคนหลัก , ชื่อคนรอง ( กรณีคนหลักไม่อยู่ ) <-- ข้อมูลตัวอย่าง